ตามรอยนักธรณีวิทยา

นักเรียนชั้น ป.5 ต่างให้ความสนใจกับการเรียนรู้ในหัวข้อ "ตามรอยนักธรณีวิทยา" ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และพิพิธภัณฑ์แร่และหินสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรืองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการคำนวณค่าไฟซึ่งเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเรียนรู้เรื่องการกำเนิด คุณสมบัติ คุณค่าและประโยชน์ของหิน แร่ ที่สอดคล้องกับเรื่องพลังงาน สมบัติของวัสดุ การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เด็กๆ ได้เรียนในภาคเรียนนี้ 
กิจกรรมภาคสนามเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและคิดค้นหาข้อสรุปด้วยตนเองซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป

1/2