4. เรียนจบโรงเรียนทางเลือกแล้วสามารถไปเรียนต่อได้หรือไม่ ?

ถ้ากล่าวถึงการเรียนเฉพาะเนื้อหาหรือความรู้ตามหลักสูตรแล้ว โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาให้นักเรียนจึงครอบคลุมหลักสูตร เช่นเดียวกับโรงเรียนในระบบอื่น จึงสามารถเรียนต่อโรงเรียนต่าง ๆ ได้ สำหรับโรงเรียนต้นกล้าที่จัดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาเทียบเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ จึงไม่เพียงแต่สามารถเรียนต่อในระดับประเทศเท่านั้น  ยังสามารถเรียนต่อในระดับนานาชาติได้

 

แต่โรงเรียนทางเลือกไม่เพียงแต่คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลของชีวิต ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ รักการเรียนรู้ (Love to Learn) เข้าใจ และยอมรับตัวเอง มีชีวิตอยู่ได้ในทุกสิ่งแวดล้อม สามารถนำการศึกษากลับมาพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

 

" Success is a jurney not a destination."

 

  Arthur Ashe