3. โรงเรียนต้นกล้ามีนโยบายจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไร ?

อีกเพียงแค่ 10 กว่าปีเท่านั้นลูกหลานเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่เป็นแค่พลเมืองของประเทศไทย หรือเป็นแค่พลเมืองของ AEC เท่านั้น  หากแต่โรงเรียนต้นกล้าคิดถึงเด็ก ๆ ของเรา จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของโลก (World Class Citizen) อย่างมีคุณภาพ มีงานวิจัยจากสถาบันระดับโลกบ่งชี้ว่าเด็กไทยมากกว่า 80% ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพในศตวรรษหน้าได้ คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญข้อหนึ่ง คือการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนต้นกล้าตระหนักถึงอนาคตเหล่านี้ จึงให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ความปรารถนาดังกล่าวไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้หากขาดวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

กล่าวในเชิงปริมาณ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถการใช้ภาษาเทียบเคียงกับโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนจึงจัดหลักสูตรให้ผู้เรียน เรียนภาษาอังกฤษ 50% ของเวลาการเรียนรู้ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา  เด็ก ๆ จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้วิชา Phonics เป็นพื้นฐาน และเชื่อมโยงศัพท์ต่าง ๆ จากในวิชา English, English for Math , English for Science  รวมทั้งจากการสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน

 

กล่าวในเชิงคุณภาพ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคำนึงถึงความยั่งยืน จึงเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Whole Language) ซึ่งเหมือนการเรียนรู้ภาษาจากแม่โดยเริ่มต้นจากการฟัง การพูดตาม คิดสร้างคำพูดของตนเอง  แล้วจึงอ่านและเขียนตามลำดับ โดยออกแบบเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การร้องเพลง และการลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกและท้าทายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา ปฏิเสธวิธีการเรียนภาษาแบบท่องจำ ซึ่งดูเหมือนให้ผลเร็วกว่าแต่ไม่ยั่งยืน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคต

“ Educating the mind without educating

  the heart is NO education at all.”

 

  Aristotle