1.สุขอนามัยและความปลอดภัย HAS (Health and Safety) 

เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งยวด อันนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่เด็ก ๆ โรงเรียนตระหนักดีว่าการใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มีความสำคัญในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

2.ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความห่วงใย TLC (Tender, Love and Care) 

ความรักและความห่วงใยของทีมบุคลากรเป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้เด็ก ๆ มาโรงเรียนอย่างมีความสุข อบอุ่น เกิดความไว้วางใจและความมั่นคงในจิตใจ

 

3.การสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา FOD (Frank and Open Discussion) 

บุคลากรที่มีความจริงใจเปิดเผยและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถพัฒนาการทำงานและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

ที่โรงเรียนต้นกล้า คุณครูและบุคลากรได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ได้นำหลักคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาผสมผสานกับหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ คือ

“ อัจฉริยะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคน อัจฉริยะเป็นเรื่องที่ติดมากับตัวธรรมชาติ Tomas Alva Edison ผู้ซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสารพัดหลอดไฟก็เป็นเด็กจบ ม.3 เพราะเขาเป็นเด็กชอบค้นหา พยายามจะทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน และที่สำคัญคนอัจฉริยะ พวกนี้มักเป็นคนที่คิดในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นอัจฉริยะ เป็นสิ่งพิเศษที่ติดตัวมาของทุกคน”

 

อาจารย์พงษ์  ตนานนท์

ที่ปรึกษาโรงเรียนต้นกล้า

“ นักวิทยาศาตร์ยืนยันว่าสมองทำงานได้ดีที่สุดตอนที่คนเรามี“ความสุข” แต่ความสุขนี้ต้องเกิดจากพื้นฐานของเหตุผลและการได้รับความรัก ในขณะเดียวกันก็เป็นความสุขที่มีวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เป็นความสุขที่พอดี ๆ ไม่มากไม่น้อยเกินไป ความสุขที่เกิดขึ้นจะทำให้สมองแจ่มใสเบิกบาน เมื่อถูกเสริมด้วย “จินตนาการ” จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น”

 

นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ

ประธานอำนวยการโรงเรียนต้นกล้า

“ โรงเรียนไม่ได้แค่ปล่อยให้เด็กเล่นแต่ใช้การเล่นเป็นครื่องมือในการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความสุข และรักโรงเรียน ที่สำคัญ รักการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานอันยิ่งยวด ในการเรียนรู้อย่างจริงจัง ในลำดับต่อไป..”

 

ครูชลิดา สถิตนิรามัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นกล้า

     

          ตอนที่ลูกดิฉันยังเล็กอยู่ ดิฉันคิดเสมอว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของลูก คือสุขภาพ สำคัญที่สอง คือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง หมายถึงการศึกษาที่จะชักนำให้ลูกของดิฉันมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่ใช่การศึกษาเพื่อแค่ปริญญาสูง ๆ เท่านั้น เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อมีชีวิตอย่างมีความสุขเท่านั้น มิใช่สิ่งอื่นใด เมื่อคนมีความสุขแล้วเขาจะต้องการอะไรอีก

         

          สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ (เกือบทั้งสังคม) คิดคืออยากให้ลูกเขาเป็นคนเก่งโดยให้มีความรู้ดี ๆ เพื่อจะได้ทำงานสูง ๆ และมีเงินเดือนมาก ๆ โดยความเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าเงินจะทำให้มีความสุขได้ทั้ง ๆ ที่ในความจริงความสุขเริ่มต้นง่าย ๆ ที่ความคิดและจินตนาการ

         

          ดังนั้นการศึกษาที่มีคุณภาพจึงควรเริ่มต้นที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและสร้างจินตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจินตนาการจากการเล่น เมื่อเด็กเล่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน จะทำให้เขาพร้อมที่จะอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรองจากสุขภาพร่างกาย และเขาจะเป็นเด็กที่เติบโตเป็นคนมีคุณภาพที่มีรากฐานที่ดีที่เข้มแข็ง

          ความคิดและจินตนาการของเด็กนี้ เปรียบเสมือนรากแก้วของต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มั่นคงแข็งแรง สามารถต้านทานลมแรงพายุที่โหมกระหน่ำได้ ทั้งให้ร่มเงาความชุ่มชื่นแก่ผู้คนทั่วไป 

 

 

ชลิดา สถิตนิรามัย

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนต้นกล้า