1. โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ? 

โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือกซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาทั่วไป ด้วยเชื่อว่า

โรงเรียนในกระแสหลักไม่อาจตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและไม่อาจเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่แท้ให้แก่... อ่านต่อ >

2. งานวิชาการของโรงเรียนต้นกล้าเป็นอย่างไร ? 

เป็นความเข้าใจผิดของคนในสังคมจำนวนมากที่คิดว่างานวิชาการคือการเขียน อ่าน บวก ลบ คูณ หารอย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าโรงเรียนทางเลือกไม่เน้นวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้น้อย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความ... อ่านต่อ >

3. โรงเรียนต้นกล้ามีนโยบายจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไร ? 

อีกเพียงแค่ 10 กว่าปีเท่านั้นลูกหลานเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่เป็นแค่พลเมืองของประเทศไทย หรือเป็นแค่พลเมืองของ AEC เท่านั้น  หากแต่โรงเรียนต้นกล้าคิดถึงเด็ก ๆ ของเรา จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของโลก... อ่านต่อ >

4. เรียนจบโรงเรียนทางเลือกแล้วสามารถไปเรียนต่อได้หรือไม่ ? 

ถ้ากล่าวถึงการเรียนเฉพาะเนื้อหาหรือความรู้ตามหลักสูตรแล้ว โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาให้นักเรียนจึง... อ่านต่อ >

5. มุมมองของโรงเรียนต้นกล้าต่อการศึกษา ? 

“โรงเรียนต้นกล้า” เห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในมิติเดียว กล่าวคือ  เป็นการมุ่งให้ความรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นให้ “เชื่อ” โดยละเลยการคิดใคร่ครวญ “จำ” โดยมีความเข้าใจน้อย และ “ทำตาม” ... อ่านต่อ >

6. ทำไมโรงเรียนต้นกล้าต้องเน้นเรื่องการเล่น ? 

มีนักคิดท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ที่เห็นว่าเด็กเล่นแท้จริงคือการเรียนรู้” ตามธรรมชาติของเด็กแล้ว เด็กใช้การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้ เด็กจะทำความรู้จักกับสิ่งรอบตัว บทบาทหน้าที่การให้และการแบ่งปันผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ และ... อ่านต่อ >

7. เด็กในห้องเรียนมีกี่คน ? 

ในระดับเตรียมอนุบาลจะมีนักเรียน 15 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง, ในระดับอนุบาล 1-3 จะมีเด็กนักเรียน 25 คนต่อห้อง และมีครู 2 คนต่อห้อง, ระดับประถมศึกษามีนักเรียนห้องละ 30 คน ... อ่านต่อ >