1. โรงเรียนทางเลือกคืออะไร ?

โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางเลือก ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาทั่วไป ด้วยเชื่อว่าโรงเรียนในกระแสหลักไม่อาจตอบสนองความต้องการที่แท้จริง และไม่อาจเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่แท้ให้แก่ผู้เรียนได้ โรงเรียนทางเลือกแต่ละแห่งยังมีการจัดนโยบายการศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น แนวพุทธศาสนา  แนววอลดอร์ฟ (Waldorf) แนวมองเตสเซอร์รี่ (Montessori) แนวนีโอ ฮิวแมนนิสท์ (Neo  Humanist) หรือผสมผสาน เป็นต้น แต่สิ่งที่โรงเรียนทางเลือกเกือบทุกแห่งมีเหมือนกัน คือจัดการศึกษาทางเลือกที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความดี ความงาม ความสุขและความสมดุลในชีวิต

              

โรงเรียนต้นกล้าเป็นโรงเรียนทางเลือกอีกแห่งหนึ่งที่มีแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นแนวทางในการบ่มเพาะจินตนาการและความสุขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือการลงมือทำ (Learn by doing) เสริมสร้างจินตนาการบนรากฐานแห่งความสุข  เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ทำงานวิชาการในเชิงคุณภาพ และท้ายที่สุดโรงเรียนมุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะเป็นผู้มีปัญญา เปี่ยมสุข และเป็นมนุษย์ที่สมดุล

“ If we teach today's students as we taught yesterday's,

   we rob them of tomorrow."

 

  John dewey