กิจกรรมถักทอ

กิจกรรมถักทอในวันนี้เราได้เห็นผลงานและสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ตลอดภาคเรียนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่บูรณาการจนเกิดเป็นบทเรียนในแต่ละชั้นเรียน การบ่มเพาะคุณลักษณะนักคิด นักทดลอง ระเบียบวินัย ความกล้าแสดงออก การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ทักษะด้านภาษา การมองเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งรอบกาย การเป็นผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์และความสุขในการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับโรงเรียนต้นกล้า สิ่งต่างๆ ล้วนกลั่นกรองออกมาเป็นผลผลิตที่เบ่งบานให้เราได้เห็นกันในวันนี้ และผู้ที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของเด็กๆ ที่แท้จริงก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเด็กๆ มาตลอด ให้ความใส่ใจ ให้เวลา และความรักความเข้าใจ ทางโรงเรียนเชื่อว่าทุกๆ ฝ่ายล้วนเกี่ยวข้องต่อการวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันรดน้ำพรวนดินเหล่านักเรียนต้นกล้าของเรามา ณ ที่นี้

1/6