2. งานวิชาการของโรงเรียนต้นกล้าเป็นอย่างไร ?

เป็นความเข้าใจผิดของคนในสังคมจำนวนมากที่คิดว่างานวิชาการคือการเขียน อ่าน บวก ลบ คูณ หารอย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าโรงเรียนทางเลือกไม่เน้นวิชาการทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้น้อย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความจริงหรือเป็นความเข้าใจผิด สิ่งที่ถูกต้องคือโรงเรียนต้นกล้าและโรงเรียนทางเลือกต่าง ๆ จัดการศึกษาตามหลักวิชาการโดยที่สอดคล้องกับศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน (Child center) ไม่เร่งรีบเกินธรรมชาติทั้งทางร่างกาย และสมองของผู้เรียน ค้นคิดรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละศาสตร์อย่างมีความสุข เช่น ออกแบบให้เรียนผ่านการเล่นซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เนื้อหาตามหลักสูตรแล้วยังนำพาให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพ หรือขยายขีดความสามารถของผู้เรียน เป็นการศึกษาที่ยั่งยืนสำหรับชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

" มนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้มีการศึกษาแต่เพียงสองอย่าง

  คือรู้หนังสือ รู้อาชีพ ขาดอย่างที่สามคือ การศึกษาที่ทำให้

  เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้อง "

 

  พุทธทาสภิกขุ